Якуб колас жыцц и творчасць презентация

Зборнік прызначаўся для яго стрыечнай сястры Г. Гапановіч, меркаванне якой малады паэт вельмі цаніў. Працаваў на Куршчыне настаўнікам, школьным інструктарам. Па выкліку ўрада БССР у маі 1921 г. пераехаў у Мінск. Яна шмат чытала, тонка адчувала мастацтва, мела літаратурныя схільнасці і надзвычай жывую фантазію, па натуры была мяккай, весёлай, вельмі ўражлівай, эмацыянальнай. Затем звучали стихи и песни на белорусском языке. Спявак 2. Па-над белым пухам вiшняў… Па-над белым пухам вiшняў, Быццам сiнi аганёк, Б’ецца, ўецца шпаркi, лёгкi Сінякрылы матылёк.

  1. Вільготны месяц стуль на поле Празрысты, светлы стоўп спусціў І рызай срэбнаю раздолле Снягоў сінеючых пакрыў.
  2. Ўзрывайце ж іх санямі, коні! звіні, вясёлых бомбаў медзь!
  3. Вакол лятуць бары і гоні, Ў грудзях пачала кроў кіпець.
  4. Три года протекли, как нам пришлось расстаться. Не посещай меня, воспоминаний час! От них проснется боль, и мысли омрачатся, И горечь все зальет… Я вспоминаю Вас.
  5. Максім Багдановіч стварыў рукапісны зборнік паэзіі «Зеленя», куды ён уключыў тры вершы на рускай мове («Смех и говор», «Прочтите с участьем правдивую эту», «Сонет») і 19 перакладаў сваіх жа беларускіх вершаў на рускую мову.
  6. Чытальнiк 15. Прочтите с участьем правдивую эту Прочтите с участьем правдивую эту Печальную быль.
  7. Сверкали дрожащие чистые слёзы, Срываясь, катясь. Но в душной и серой пыли обратились В холодную грязь.
  8. Слайд 47. ВЯДУЧЫ 1. Максім Багдановіч імкнуўся ўзбагаціць маладую беларускую літаратуру новымі для яе формамі, ужо добра асвоенымі ў сусветнай літаратуры, і тым самым істотна пашырыць яе творчыя магчымасці, удасканаліць літаратурную мову.
  9. Фактычна першы з беларускіх паэтаў, ён звярнуўся да санета, трыялета, рандо, тэрцыны, скерца і іншых складаных форм верша.

Маленства Івана Навуменкі прыпала якраз на той час, калі па пыльнай вуліцы прагрукатаў першы трактар, а ў бязвоблачным блакіце неба, перастаючы быць дзівам, праляцеў самалёт. З усяго, што запала ў душу будучага пісьменніка, найбольш запамяталіся птушкі і кнігі. Быў абвінавачаны ў прыналежнасьці да партыі камуністаў, арганізацыі замаху на дзяржаўную ўладу, друкаванай і вуснай агітацыі, атрымліваньні грошай ад камуністаў. Матэрыялы юбілейнай навуковай сесіі АН БССР, прысвечанай 100-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа / Пад рэд. І.Я. Навуменкі. Песня рвецца i лiецца На раздольны, вольны свет.

Мінск 1982. Янка Купала і Якуб Колас у кантэксце славянскіх літаратур. Чым вы можаце дапамагчы дзіцяці, у сям’і якога не выконваюцца гэтыя ўмовы? Разгледзьце яе, няхай вучні ўявяць лёсы герояў, паразважаюць, чаму твор пачынаецца менавіта з гэтых радкоў, дапіпгуць яго, складуць пытанні, на якія пры чытанні знойдуць адказы. Аднак, яму не ўдалося зьдзейсьніць гэтыя пляны. На той час адтэрмінаваньне ад вайсковай службы каморнікам ужо скасавалі. Складаў вершы і байкі на рускай мове, збіраў матэрыялы па беларускай этнаграфіі, запісваў вусную народную творчасць. У гэты ж час пачаў ствараць вершы і празаічныя творы на беларускай мове. Калісьці я сутыкнулася з гэтай праблемай і пачала з таго, што стала чытаць «Чаму ў Ільіна чытаюць усе» і шукаць свае прыёмы і метады. Не бойцеся эксперыментаваць!

Адзін з бар’ераў для педагога — гэта «агіда» да твора, бо ён чытаны-перачытаны. Прынясіце «чорную» («чароўную») скрынку з рэчамі, якія належаць героям. Па алісанні трэба здагадацца, чые яны. Ці падабраць да кожнай рэчы апісанне з тэксту. Птушак прыносіў дамоў, бо хацеў пачуць іх спеў, а потым выпускаў на волю. Але лепш пачынаць з класікі, г. зн. з узораў. Словам, завітайце ў бібліятэку, то ўсё ўбачыце і самі. В. Коваленко Известный белорусский прозаик. Слайд 44. ВЯДУЧЫ 2. Да пейзажнай лiрыкi адносяцца вершы «Зiмою», «Добрай ночы, зара-заранiца». Чытальнiк 13. ЗІМОЙ Здароў, марозны, звонкі вечар! Калі складана прыдумаць штосьці самім, то можна ўзяць зборнікі гульняў (настольных, рухавых, народных) і перакласці ix на мову урока, г. зн. Яго першым значным мастацкім творам было беларускамоўнае празаічнае апавяданне «Музыка», якое адразу ж надрукавала «Наша ніва». У гэтым творы малады аўтар выказваў надзею на хуткія перамены ў лёсе Беларусі да лепшага. Чытальнiк 12. ЗІМОВАЯ ДАРОГА Шпарка коні імчацца у полі, Сумна бомы гудзяць пад дугой, Запяваюць аб долі і волі, Навяваюць у сэрцы спакой. Пасля дэмабілізацыі першыя шэсць гадоў працаваў карэспандэнтам мазырскай абласной газеты «Бальшавік Палесся» і рэспубліканскай газеты «Звязда». Працаваў натхнёна, творча. Чытальнiк 11. ПЕРАД ПАВОДКАЙ Праясняецца пагода, Бо вярнулася вясна.

Іван Навуменка – дырэктар Інстытута літаратуры імя Я. Купалы Акадэміі навук Беларусі, у 1982-1991 гг. – віцэ-прэзідэнт АН Беларусі. З 1991 – акадэмік АН Беларусі. Цёмны сад — вінаград, Цвет бяленькі вішнёвы, — I агністы пагляд, I гарачыя словы. Просьбы і ўгаворы таксама нецікавыя, гэта прымушае яго яшчэ больш капрызіць і пярэчыць. Песня пяе, як удовіна сына, Янку, каханне згубіло; Там, дзе панура схілілась каліна, Беднага хлопца магіла. Ў гутарках-казках аб шчасці, аб згодзе Сэрца навін не пачуе. Сборник критических статей «Книга открывает мир» свидетельствует о тонком понимании автором йдейно — художественной направленности современной литературной жизни, об умении заметить в творчестве других писателей дар настоящего открытия и совершенства.